СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ ЗА СЛУЖИТЕЛИ

 

Ние от СофтГруп АД (ние, СофтГруп) разбираме важността на поверителността и защитата на вашите лични данни и се ангажираме да обработваме тези лични данни в съответствие с приложимите законови изисквания и установени стандарти и принципи.

 

Като ваш работодател, ние събираме вашите лични данни, както следва:

 

1. Данни от лична карта – три имена, ЕГН, адрес и номер на лична карта. Ние използваме тези данни за целите на управлението на човешките ресурси и за изпълнение на сключения между нас трудов договор и задълженията ни като работодател, наложени от законодателството, включително за деклариране на данни по трудово правоотношение пред държавни органи като Националните приходи агенция (НАП), Националния осигурителен институт (НОИ), Инспекцията по труда и Националната агенция по заетостта. Съхраняваме тези данни до прекратяване на дружеството с оглед законовите ни задължения за предоставяне на информация на НОИ.

 

2.Личен и служебен телефон и e-mail за контакт – използваме Вашите служебни телефони и имейл само за служебен контакт с Вас до прекратяване на трудовото правоотношение и след това до приключване на текущи задачи и изпълнение на задължения. Личните телефонни номера се използват само в изключителни случаи, когато трябва спешно да се свържем с вас по служебен въпрос и не можем да се свържем с вас на служебния ви телефон. Не изключваме възможността дори и след прекратяване на трудовото ви правоотношение с нас, вашите лични телефонни номера, които сте предоставили на вашите колеги, да продължат да бъдат пазени от тях за целите на личните контакти с вас, но това не е нещо, което ние може да контролира.

 

3.Размер на трудовото възнаграждение – ние съхраняваме данните за вашите възнаграждения с цел управление на човешките ресурси и изпълнение на законовите задължения за деклариране на информация пред държавните органи, както и задълженията ни за изплащане на заплати. Данните се съхраняват до прекратяване на дейността на дружеството и предаване на ведомостите в НОИ или до изтичане на сроковете, определени в българското законодателство.

 

4. Банкови данни (IBAN) – обработваме детайлите на вашите банкови сметки за финансово-счетоводни цели и изпълнение на задълженията ни за изплащане на заплати. Данните се съхраняват до прекратяване на трудовото правоотношение или до изплащане на всички задължения по него.

 

5. Данни за Вашето здравословно състояние (болнични листове, документи от комисия за оценка на работоспособността, карта за предварителен медицински преглед/медицински удостоверения за постъпване на работа, когато има такива) – обработваме тези данни за целите на управлението на човешките ресурси и за изпълнение на задълженията си по трудовото и осигурителното право (като установяване на предпоставките за ползване на отпуск поради болест, бременност и раждане или професионална рехабилитация), както и за осигуряват здравословни и безопасни условия на труд. Данни за Вашето здравословно състояние се обработват и във връзка със сключения от нас договор за допълнително здравно осигуряване. Съхраняваме данните само за периодите, посочени в българското законодателство (до момента – за болничните листове – 3 години, считано от 1 януари на годината, следваща годината, в която са издадени).

 

6. Данни за придобита образователна степен/и – обработваме данни от Вашата квалификация или дипломи за образование, за да установим дали отговаряте на изискванията за заемане на съответната длъжност. Данните се съхраняват до прекратяване на трудовото правоотношение.

 

7. Данни за придобит трудов стаж – съхраняваме Вашата трудова/и книжка/и (със съгласие в подписана декларация трудовата книжка да се съхранява в трудовите книжки при работодателя). Обработваме данни за Вашия трудов стаж, за да установим дали отговаряте на изискванията за заемане на съответната длъжност, както и за определяне на дължимото допълнително възнаграждение съгласно приложимото трудово законодателство. Съхраняваме данните до прекратяване на трудовото правоотношение и/или до изплащане на всички задължения по него.

 

8. Данни от видеонаблюдение – за защита на легитимните ни интереси за гарантиране на сигурността на фирмените помещения и нашите служители и посетители, събираме данни за видеонаблюдение на определени части от офисите на дружеството (входната обща част). Ние не извършваме индивидуално видеонаблюдение с цел наблюдение на работата на всеки от Вас, но е възможно части от работните места, които използвате, да бъдат покрити с оборудване за видеонаблюдение. Записите се съхраняват не повече от 2 месеца след записа.

 

9. Вашите снимки – събираме тези данни с цел да Ви идентифицираме като наш служител (като ги поставяме във Вашата вътрешна визитка в системата на компанията, карта за достъп), а след прекратяване на трудовото правоотношение ги изтриваме. С Вашето съгласие, което можете да оттеглите по всяко време, можем да използваме (включително чрез поставяне на нашия уебсайт и фирмени профили в социалните медии) други Ваши снимки, направени на фирмени събития (тиймбилдинг, фирмени партита и други подобни), както и Вашите снимки за фирмения сайт или брошури. Използвайки вашите снимки, ние по никакъв начин няма да допуснем накърняване на вашето достойнство и чест.

 

 

Ние от SoftGroup не използваме програми за автоматизирана обработка на Вашите лични данни и вземане на решения, включително за Ваше профилиране.

 

Трети страни, на които можем да предоставим вашите лични данни

 

Ние можем да разкрием и предоставим Вашите лични данни на компетентните държавни органи в съответствие със закона и в случаите, когато има съответно задължение за предоставянето им. С изключение на тези случаи, ние може да предоставим вашите лични данни на трети страни, както следва:

 

1. Данни от личната карта (напр. три имена и личен номер, ако е необходимо) – (a) на авиокомпании или други превозвачи и/или доставчици на хотелски услуги, докато ви изпращаме на бизнес пътувания или други събития в качеството ви на наши служители; б) към доставчици на услуги като счетоводители, банки, допълнително здравно осигуряване, карти за спортни услуги и трудова медицина, (° С) на компании, организиращи фирмени събития и (д) на частни съдебни изпълнители, за защита на законните интереси на СофтГруп, при необходимост от принудително събиране на вашите задължения.

 

2.Имена, телефон и e-mail адрес – на трети страни, доставчици или клиенти на СофтГруп, за изпълнение и управление на договори между компанията и такива трети страни, когато служебните Ви задължения са свързани с това. При никакви обстоятелства няма да предоставяме вашите лични телефонни номера на нашите клиенти и доставчици, но не можем да ви ограничим да го правите, ако сметнете за необходимо.

 

3. Размер на възнаграждението, банкови данни (IBAN), данни за здравословно състояние (болнични листове, документи от комисия за оценка на работоспособността) – на доставчици на счетоводни услуги за управление на човешките ресурси и финансово-счетоводна дейност.

 

4. Данни за здравния статус – на доставчици на услуги като служба по трудова медицина и допълнително здравно осигуряване.

 

5.Други – след уведомяване и получаване на съгласие, когато е приложимо.

 

SoftGroup няма намерение да предоставя вашите лични данни на лица или организации извън територията на Европейския съюз. Ако това се наложи в изключителни случаи, ние ще ви уведомим и ще предприемем необходимите защитни мерки.

 

 

Вашите права

 

Съгласно разпоредбите на Общия регламент относно защитата на данните (ЕС 2016/679), приложим от 25.05.2018 г., и при спазване на предпоставките, определени в Регламента, имате право:

  • Право на достъп – имате право да поискате копие от информацията, която съхраняваме за вас.
  • Право на корекция – имате право да поискате коригиране на данните, които съхраняваме за вас, които са неточни или непълни.
  • Право на изтриване („да бъдеш забравен“) – при определени обстоятелства можете да поискате данните, които съхраняваме за вас, да бъдат изтрити от нашите записи.
  • Право на ограничаване на обработката – ако се прилагат определени условия, имате право да поискате ограничаване на обработката.
  • Право на преносимост – имате право данните, които съхраняваме за вас, да бъдат прехвърлени на вас или на друга организация, в случаите, когато тези данни се обработват автоматично и въз основа на вашето съгласие или договор.
  • Право на оттегляне на съгласието – Имате право да оттеглите съгласието си за обработка на лични данни по всяко време, толкова лесно, колкото сте го дали. Ефект от оттегленото съгласие занапред.
  • Право на възражение – имате право да възразите срещу определени видове обработване, като всяко обработване на вашите лични данни, което се основава на легитимните интереси на SoftGroup. В този случай ние ще прекратим обработването, освен ако не съществуват убедителни законни основания за обработването, които имат предимство пред вашите лични интереси, права и свободи.
  • Право на обжалване – Имате право на жалба до надзорен орган и до съда.

 

 

В случай, че имате въпроси относно обработката на Вашите лични данни или желаете да упражните съответните си права, можете да се свържете с:

г-жа Теодора Марчева
Мениджър по информационна сигурност
Електронна поща: Teodora.Marcheva@softgroup.eu или office@softgroup.eu
Телефон: 088 8715444 или 02 8799577

 

Ако смятате, че обработваме Вашите лични данни неправомерно, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни (КЗЛД), адрес: София 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров. № 2, e-mail: kzld@cpdp.bg, уебсайт: www.cpdp.bg