Ние сме SoftGroup

Ние подкрепяме фармацевтичните компании да постигнат глобално съответствие

Кои сме ние

SoftGroup е софтуерна компания, която предоставя технология за проследяване от край до край на фармацевтичната индустрия - решения за сериализация и агрегиране с пълен стек от ниво 1 до ниво 5.

кои сме ние

Нашата мисия

„SoftGroup е софтуерна компания, която предоставя технология за проследяване от край до край. Ние подкрепяме малки, средни и глобални предприятия от фармацевтичната индустрия, индустрията за медицински изделия, храните и облеклото, за да подобрим безопасността на техните продукти.

 

Компанията разработва системи за проследяване, които позволяват спазване на регулаторните изисквания и изграждат доверие по цялата верига на доставки. Със своите адаптивни решения компаниите могат да постигнат висока прозрачност и спестяване на комуникация.„

Нашата визия

Като компания със софтуерен произход, ние сме водени от страстта към технологиите, компетентността и ориентацията към развитието. По този начин ние доставяме иновативни технологии и развиваме силни партньорства с нашите клиенти, за да създадем заедно добавена стойност.

Innovation

Преминаване на допълнителна миля чрез въвеждане на система „всичко в едно“ за всички нива на софтуера (софтуер на ниво линия, софтуер на ниво предприятие в SaaS)

Собствено производство

Холистичният подход (хардуер, корпоративен софтуер, SaaS) позволява създаването на по-персонализирани решения, които могат да се впишат точно в производството на клиента

Integration

Безпроблемната интеграция с различни доставчици повишава ефективността на процеса, като не претоварва бюджета на клиента

Как работим

Обхват и оценка

Първата стъпка определяне на обхвата на проекта и фиксиране на всички променливи. Следва първоначална среща и след като се решат всички подробности за проекта, ние извършваме събиране на информация на място, за да променим нашия софтуер във вашата конкретна ситуация.

Управление hа Проекти

За ръководител на проекта е назначен представител на SoftGroup. Те ще отговарят за координацията с клиента, като им помагат да дефинират своята визия и да я превърнат в подробен план с времева линия. След това те се уверяват, че изпълнението протича според първоначалния план.

Услуги за изпълнение

Прегледът на подготовката на сайта се основава на ръководството за подготовка на сайта. Това гарантира, че инфраструктурата на обекта е завършена в съответствие с изискванията на проекта.

Утвърждаване

Също така сме готови да съдействаме във всички аспекти на валидирането на системата, включително изпълнението на IQ и OQ за целия софтуер и устройства.

обучение

SoftGroup осигурява цялостно обучение за всички клиенти. Курсовете за обучение са задължителни за новодошлите.

24 / 7 Техническа помощ

В SoftGroup вярваме, че грижата за клиентите има своето място в основата на целта на нашата компания. Ето защо нашият опитен екип за поддръжка осигурява на клиентите си 24/7 поддръжка винаги, когато се нуждаят от разширена техническа помощ за проблеми, които не могат да бъдат разрешени самостоятелно.

Какво ни прави перфектното съвпадение?

Не искате да правите 360-градусова промяна в производствените процеси
Нуждаете се от една точка за контакт за всички проблеми със сериализацията и агрегирането
Предпочитайте решението да бъде адаптирано към настоящите ни процеси
Отговор в реално време от Център за поддръжка 24/7 в случай на смущения в производствения процес

Намираме се на един клик разстояние

Свържете се с нас

Проекти на ЕС

Проект BG16RFOP002-1.005-0198

Проект BG16RFOP002-1.005-0198 „Разработване от „Софтгруп“ АД на прототип на иновативна услуга SoftGroup® SaTT Cloud, играе ролята на свързващо звено между клиентски системи и държавно регулиране на съхранение на данни“ се изпълнява по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г., процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продукти и производствени иновации“, Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации“, Специфична цел 1.1. „Технологично развитие и иновации“, управлявана от Министерството на икономиката, Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“. Проектът се финансира от ниски съюз чрез ниски фонд за регионално развитие.

a

Основната идея на този проект е да се разработят и тества прототип на иновативно решение на ниския пазар за социализация от високо ниво, като услуга, която може да бъде валидна и демонстрирана в релевантна среда. Ще наречем това решение SoftGroup® SaTT Cloud. Прототипът на иновативната услуга, който ще се развива и тества по проекта, представлява облачно решение (cloud), което ще играе роля при свързването на звено между клиентските системи и държавното регулиране на съхранението на данни. Планирано в резултата на проекта ще бъде достигнато ниво на технологична готовност TRL 7 – Прототип, демонстриран в операционна среда.

Разработената по проекта софтуерна продуктова иновация е в отговор на изискванията на:

 • Директива 2011/62/ЕС (за изменение на Директива 2001/83/ЕО) за утвърждаване на кодекса на държавите относно лекарствата за хуманна употреба по отношение на предотвратяването на навлизането на фалшифицирани лекарства на продуктите в законната верига на доставката се въвежда изискване, според което всяка индивидуална информация трябва да притежава уникален идентификационен номер (сериен номер)
 • Делегиран Регламент ЕС) 2016/161 на Комисията за европейската директива 2001/83/ЕО на ниския парламент и на Съвета чрез инсталиране на подробни правила за показателите за безопасност, включени върху опаковката на лекарствените продукти за човешката употреба.

Вземайки предвижда същността на разработването на проекта за продуктова иновация, проектът е изцяло насочен към областта на „ИКТ и информатика“ от Иновационната стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014-2020 г., приоритетно управление „Big Data, Grid and Cloud Technologies“.

Основен цел на проекта за разработване и тестване на прототипа на софтуера на продуктите иновация на SoftGroup® SaTT Cloud, представлява иновативен облачно-базиран софтуер, играе ролята на свързващо звено, от една страна, между клиентските системи на производителите на лекарствени продукти и притежателите на търговски марки за ЕС и от друга страна, държавно регулиране на съхраняване на данни, чрез каквато разработка да се постигне повишаване на иновационния капацитет на Софтгруп АД. Така дефинираната основна е в пълно съответствие и постигането на производствения цел за целта на процедурата BG16RFOP002-1.005 „Разработване на и производствени иновации“, а именно – нарастване на делата на предприятията, които се развиват и разпространяват иновации, както и повишаване на иновационните капацитет на предприятията.

Специфичните цели, поради които ще бъде постигната основната цел на:

 • да се наеме необходимите експерти, с релевантен опит и квалификация, за сформиране на специализиран екип-разработчици на прототипа на продуктовата иновация SoftGroup® SaTT Cloud;
 • да се изгради необходимата инфраструктура (инсталиране на средата за разработване на софтуер), върху която ще се извършват изследвания и се измерват за развитие на инновацията, както и тестване, валидиране и демонстриране на инсталирания прототип на решение SoftGroup® SaTT Cloud;
 • да се извършат изследвания, изследвания и измервания, необходими за оптимизиране на развитието на прототипа на продуктовата иновация SoftGroup® SaTT Cloud;
 • да се разработи и тества прототипа на продуктовата иновация SoftGroup® SaTT Cloud;
 • да се валидира и демонстрира в операционната среда разработения прототип на облачното решение, което води до достигане на ниво на технологична готовност TRL 7 – Прототип, демонстриран в операционна среда.

Изпълняването на този проект е изцяло в съответствие и спомагане за управлението и целите на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. и пряко кореспондира и с целта за налагане в стратегията на съюз „Европа 2020“, тъй като като пряко спомагане за реализиране на данните за НИРД и иновации на ЕС.

Проектът е базиран на богатия опит на Софтгруп АД в реализацията на иновативни продукти (собствено разработени софтуерни решения), като: SoftGroup® SaTT Line Controller; SoftGroup® SaTT Site Controller; SoftGroup® OneLAB; SoftGroup® CoA и др.

Бенефициент: „Софтгруп“ АД

Обща стойност: 713 788.80 лв., от които 424 704.31 лв. европейски и 74 947.84 лв. национално съфинансиране.

Начало: 22.05.2018 град

Край: 22.09.2019 град

Доставка и монтаж на ДМА

днес, 23.07.2018 град „Софтгруп“ АД обявява процедура за определяне на изпълнител „Избор с публична покана“ съгласно изискванията на действието на нормативния документ ПМС 160/01.07.2016 г. и условията и реда, предвидени в ЗУСЕСИФ с предмет „Доставка и инсталация на ДМА: Защитна стена – 2 бр.; Опорен комутатор – 2 бр.; Комутатор за достъп – 4 бр.; Дисков масив – 1 бр.; Блейд сървър – 1 бр.“ по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-1.005-0198-C01, който се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г., съфинансиран от съюз чрез фонд за регионално развитие.

С условията за участие в процедурата може да се запознаете с приложената документация: 

 1. Обява
 2. Методика за оценка
 3. Образец на оферта
 4. Изисквания към офертите
 5. Образец на договор
 6. Приложение 2 към договор
 7. Декларация ЕИК
 8. Декларация ЗУСЕСИФ
Доставка и инсталация на ДНК

днес, 31.07.2018 град „Софтгруп“ АД обявява процедура за определяне на изпълнител „Избор с публична реклама“ съгласно изискванията на действащия нормативен документ ПМС 160/01.07.2016 г. и условията и реда, предвидени в ЗУСЕСИФ с предмет „Доставка и инсталация на DNA: Софтуер – операционна система за сървър – 1 бр.; Софтуер – системен център (System Center) – 1 бр.; Софтуер – среда за разработка – 5 бр.; Софтуер – база данни – 4 бр.“ по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-1.005-0198-C01, който се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г., съфинансиран от съюз чрез фонд за регионално развитие.

С условията за участие в процедурата може да се запознаете с приложената документация:

 1. Обява
 2. Методика за оценка
 3. Образец на оферта
 4. Изисквания към офертите
 5. Образец на договор
 6. Приложение 2 към договор
 7. Декларация ЕИК
 8. Декларация ЗУСЕСИФ
Предоставяне на външни услуги

днес, 25.01.2019 град „Софтгруп“ АД обявява процедура за определяне на изпълнител „Избор с публична реклама“ съгласно изискванията на действащия нормативен документ ПМС 160/01.07.2016 г. и условията и реда, предвидени в ЗУСЕСИФ с предмет „Предоставяне на външни услуги – консултантски услуги за осигуряване на техническа помощ при внедряване и дизайн на инфраструктура при разработването и тестването на прототипа на системата (облачна услуга) – 1 брой“ по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-1.005-0198-C01, който се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г., съфинансиран от съюз чрез фонд за регионално развитие.

С условията за участие в процедурата може да се запознаете с приложената документация:

 1. Обява
 2. Методика за оценка
 3. Образец на оферта
 4. Изисквания към офертите
 5. Образец на договор
 6. Приложение 2 към договор
 7. Декларация ЕИК
 8. Декларация ЗУСЕСИФ

Проект BG16RFOP002-2.001-1242

Проект BG16RFOP002-2.001-1242 „Подобряване на конкурентоспособността и разширяване на капацитета на фирма „Софтгруп” ООД за разработване и внедряване на интелигентни софтуерни решения” се допълнителна по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г., процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“.

a

Основната цел на проекта е увеличаване на производствения капацитет на фирмата Софтгруп ООД чрез възможността за дейности за създаване на производствен процес и дейности за внедряване на нови технологии за повишаване на ресурсната ефективност и ефикасност. За спазването на този цел, проектът включва закупуването и инсталирането на експлоатация в нова сървърна система, дисков масив и суич, които ще позволят изграждането на системен ресурс за софтуерни приложения за клиенти на дружеството, за изграждането на клиентски тестови платформи, както и за развитие на капацитета на фирмата за предоставяне на облачни услуги.

Бенефициент: „Софтгруп” ООД

Обща стойност: 304 196 лв., от които 180 996.62 лв. европейски и 31 940.58 лв. национално съфинансиране

Начало: 20.06.2016 град

Край: 20.07.2017 град

Продължавайки да използвате сайта, вие се съгласявате с условията на нашата Политика за поверителност и бисквитки и използването на бисквитки. Политика за поверителност и бисквитки

Настройките на бисквитките на този сайт са настроени да позволите на "бисквитки", за да ви даде най-доброто изживяване при сърфиране възможно. Ако продължите да използвате този сайт, без да променяте настройките ви или като кликнете върху "Приемам" по-долу тогава, Вие се съгласявате с това.

Близо