Ние сме SoftGroup

Подкрепяме фармацевтичните компании за постигане на глобално съответствие

Кои сме ние

SoftGroup е софтуерна компания, която предоставя технология за проследяване от край до край на фармацевтичната индустрия – решения за сериализация и агрегация от ниво 1 до ниво 5.

кои сме ние

Нашата мисия

„SoftGroup е софтуерна компания, която предоставя технология за проследяване на веригата за доставки от край до край. Ние подкрепяме малки, средни и глобални предприятия от фармацевтичната индустрия, индустрията за медицински изделия, хранително-вкусовата промишленост и облеклото, за да подобрят безопасността на техните продукти.

 

Компанията разработва системи за проследяване, които позволяват съответствие с нормативните изисквания и изграждат доверие по цялата верига на доставки. С адаптивните ни решения компаниите могат да постигнат висока прозрачност и по-сигурна комуникация.“

Нашата визия

Като компания със софтуерен произход, ние сме водени от технологичните иновации, компетентност и ориентация към развитие. По този начин ние доставяме иновативни технологии и развиваме силни партньорства с нашите клиенти, за да създадем заедно добавена стойност.

Иновация

Преминаване от другата странав процеса на развитие, чрез предоставяне на система „всичко в едно“ за всички нива на софтуера (софтуер на ниво линия, софтуер на корпоративно ниво в SaaS)

Вътрешна разработка

Холистичният подход (хардуер, корпоративен софтуер, SaaS) позволява създаването на по-персонализирани решения, които могат да се вписват точно в производството на клиента

Интеграция

Безпроблемната интеграция с различни доставчици повишава ефективността на процеса, като не претоварва бюджета на клиента

Как работим

Обхват и оценка

Първата стъпка е определяне на обхвата на проекта и фиксиране на всички променливи. Това е последвано от начална среща и след като всички подробности относно проекта са решени, ние извършваме събиране на информация на място, за да настроим нашия софтуер към вашата конкретна ситуация.

Управление на проекти

Представител на SoftGroup е определен за ръководител на проекта. Той отговаря за координирането с клиента, помагайки му да дефинира визията си и да я превърне в подробен план с график. След това се уверяват, че изпълнението върви според първоначалния план.

Услуги по внедряване

Прегледът на сайта се основава на ръководството за подготовка. Това гарантира, че инфраструктурата на обекта е изпълнена в съответствие с изискванията на проекта.

Валидиране

Също така сме готови да помогнем с всички аспекти на валидирането на системата, включително IQ и OQ изпълнение за целия софтуер и устройства.

обучение

SoftGroup предоставя цялостно обучение за всички клиенти. Курсовете за обучение са задължителни за нови клиенти.

24/7 техническа поддръжка

В SoftGroup вярваме, че грижата за клиентите има своето място в сърцето на целите на нашата компания. Ето защо нашият опитен екип за поддръжка гарантира на нашите клиенти денонощна поддръжка, когато имат нужда от разширена техническа помощ за проблеми, които не могат да бъдат разрешени сами.

Какво ни прави перфектния партньор?

Не искате да правите 360-градусова промяна в производствените процеси
Искате бързо да решавате всички проблеми със сериализацията и агрегацията
Предпочитате решението да бъде адаптирано към текущите процеси
Реакция в реално време от 24/7 център за поддръжка в случай на прекъсване на производствения процес

Ние сме на един клик разстояние

Свържете се

ЕС проекти

Проект BG16RFOP002-1.005-0198

Проект BG16RFOP002-1.005-0198 „Разработване от „Софтгруп“ АД на прототип на иновативна услуга SoftGroup® SaTT Cloud, играеща ролята на свързващо звено между клиентски системи и държавно регулирани хранилища на данни“ се изпълнява по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г., процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продукти и производствени иновации“, Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации“, Специфична цел 1.1. „Технологично развитие и иновации“, управлявана от Министерството на икономиката, Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“. Проектът се финансира от ниски съюз чрез ниски фондове за регионално развитие.

а

Основната идея на този проект е да се разработи и тестове прототип на иновативно решение на нисък пазар за социализация от високо ниво, като услуга, която може да се валидира и демонстрира в подходяща среда. Ще наречем това решение SoftGroup® SaTT Cloud. Прототипът на иновативната услуга, която ще се разработи и тестове по проекта, представлява облачно решение (облак), което ще играе ролята на свързващо звено между клиентските системи и държавно регулираните хранилища на данни. Планирано в изпълнението на проекта е постигнато ниво на технологична готовност TRL 7 – Прототип, демонстриран в операционна среда.

Разработената по проекта софтуерна продуктова иновация е в отговор на изискванията на:

 • Директива 2011/62/ЕС (за изменение на Директива 2001/83/ЕО) за утвърждаване на Кодекса на Европейския съюз относно лекарствените продукти за хуманна употреба по отношение на ограничаването на навлизането на фалшифицирани лекарствени продукти в законната верига за доставка се въвеждат, според което всяка индивидуална опаковка трябва да притежава уникален идентификационен номер (сериен номер)
 • Делегиран Регламент (ЕС) 2016/161 на Комисията за прилагане на Директива 2001/83/ЕО на парламента и на Съвета чрез установяване на подробни правила за показателите за безопасност, добавени към опаковката на лекарствените продукти за хуманна употреба.

Вземайки предвид същността на разработката по проект продуктова иновация, проектът е изцяло насочен към областта на „ИКТ и информатика“ от Иновационната стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014-2020 г., приоритетно направление „Големи данни, грид и облачни технологии“.

Основна цел на проекта е разработването и тестването на прототип на софтуерна продуктова иновация SoftGroup® SaTT Cloud, представляващ иновативен облачно-базиран софтуер, играещ ролята на свързващо звено, от една страна, между клиентските системи на производителите на лекарствени продукти и притежателите на търговски марки за ЕС и, от друга страна, държавно регулираните хранилища на данни, чрез която разработката ще бъде постигната иновативната мощност на Софтгруп АД. Така дефинираната основна цел е в съответствие с пълното изпълнение за постигане на целта по процедура BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продукти и производствени иновации“, а именно – увеличаване на делата на предприятията, които разработват и разпространяват продукти и производствени иновации, както и резултатът от иновациите капацитет на предприятията.

Специфичните цели, чрез които ще бъде постигната основната цел на проекта са:

 • да имате необходимите експерти, с релевантен опит и квалификация, за формиране на специализиран екип-разработчици на прототипа на продуктовата иновация SoftGroup® SaTT Cloud;
 • да се изгради необходимата инфраструктура (инсталирани сред за разработка на софтуер), върху която ще се извършат изпитванията и измерванията за прилагането на иновацията, както и тестване, валидиране и демонстриране на изграденото прототипно решение на SoftGroup® SaTT Cloud;
 • да се извършат изследвания, изпитвания и измервания, необходими за оптимизиране на разработването на прототипа на продуктовата иновация SoftGroup® SaTT Cloud;
 • да се разработи и тества прототипа на продуктовата иновация SoftGroup® SaTT Cloud;
 • да се валидира и демонстрира в операционна среда разработката на прототип на облачното решение, с което да се достигне ниво на технологична готовност TRL 7 – Прототип, демонстриран в операционна среда.

Изпълнението на този проект е изцяло в синхрон и спомага за постигането и на целите на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 и пряко кореспондира и с целите са залегнали в стратегията на съюз „Европа 2020“, тъй като като директно спомага за реализация на политиката за НИРД и иновации на ЕС.

Проектът е базиран на богатия опит на Софтгруп АД в реализацията на иновативни продукти (собствено разработени софтуерни решения), като: SoftGroup® SaTT Line Controller; SoftGroup® SaTT Site Controller; SoftGroup® OneLAB; SoftGroup® CoA и др.

Бенефициент: „Софтгруп“ АД

Обща стойност: 713 788.80 лв., от които 424 704.31 лв. европейски и 74 947.84 лв. национално съфинансиране.

Начало: 22.05.2018 г.

Край: 22.09.2019 г.

Доставка и монтаж на ДМА

днес, 23.07.2018 г. „Софтгруп“ АД обявява процедура за определяне на изпълнител „Избор с публична покана“ съгласно изискванията на действащия нормативен документ ПМС 160/01.07.2016 г. и условията и реда, предвидени в ЗУСЕСИФ с предмет „Доставка и инсталация на ДМА: Защитна стена – 2 бр.; Опорен комутатор – 2 бр.; Комутатор за достъп – 4 бр.; Дисков масив – 1 бр.; Блейд сървър – 1 бр.“ по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-1.005-0198-C01, който се реализира с финансова подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, финансирана от ниски съюз чрез ниски фондове за регионално развитие.

С условията за участие в процедурата може да се запознаете с приложената документация: 

 1. Обява
 2. Методика за оценка
 3. Образец на оферта
 4. Изисквания към офертите
 5. Образец на договор
 6. Приложение 2 към договор
 7. Декларация ЕИК
 8. Декларация ЗУСЕСИФ
Доставка и монтаж на ДНК

днес, 31.07.2018 г. „Софтгруп“ АД обявява процедура за определяне на изпълнител „Избор с публична реклама“ съгласно изискванията на действащия нормативен документ ПМС 160/01.07.2016 г. и условията и реда, предвидени в ЗУСЕСИФ с предмет „Доставка и инсталация на ДНК: Софтуер – операционна система за сървър – 1 бр.; Софтуер – системен център (System Center) – 1 бр.; Софтуер – среда за разработка – 5 бр.; Софтуер – база данни – 4 бр.“ по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-1.005-0198-C01, който се реализира с финансова подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, финансирана от ниски съюз чрез ниски фондове за регионално развитие.

С условията за участие в процедурата може да се запознаете с приложената документация:

 1. Обява
 2. Методика за оценка
 3. Образец на оферта
 4. Изисквания към офертите
 5. Образец на договор
 6. Приложение 2 към договор
 7. Декларация ЕИК
 8. Декларация ЗУСЕСИФ
Предоставяне на външни услуги

днес, 25.01.2019 г. „Софтгруп“ АД обявява процедура за определяне на изпълнител „Избор с публична реклама“ съгласно изискванията на действащия нормативен документ ПМС 160/01.07.2016 г. и условията и реда, предвидени в ЗУСЕСИФ с предмет „Предоставяне на външни услуги – консултантски услуги за предоставяне на техническа помощ при внедряване и проектиране на инфраструктура при разработването и тестването на прототипа на системата (облачната услуга) – 1 брой“ по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-1.005-0198-C01, който се реализира с финансова подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, финансирана от ниски съюз чрез ниски фондове за регионално развитие.

С условията за участие в процедурата може да се запознаете с приложената документация:

 1. Обява
 2. Методика за оценка
 3. Образец на оферта
 4. Изисквания към офертите
 5. Образец на договор
 6. Приложение 2 към договор
 7. Декларация ЕИК
 8. Декларация ЗУСЕСИФ

Проект BG16RFOP002-2.001-1242

Проект BG16RFOP002-2.001-1242 „Подобряване на конкурентоспособността и разширяване на капацитета на фирма „Софтгруп” ООД за разработване и внедряване на интелигентни софтуерни решения” се изпълни по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г., процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствен капацитет в МСП“.

а

Основната цел на проекта е повишаване на производствения капацитет на фирма Софтгруп ООД чрез изпълнение на дейности за подобряване на производствения процес и дейности за внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната му ефективност и ефикасност. За постигането на тази цел, проектът включва закупуването и въвеждането в експлоатация на нова сървърна система, дисков масив и суич, които ще позволят изграждането на системен ресурс за разработката на софтуерни приложения за клиентите на дружеството, за изграждането на клиентски тестови платформи, както и за развитие на капацитета на фирмата за предоставяне на облачни услуги.

Бенефициент: „Софтгруп” ООД

Обща стойност: 304 196 лв., от които 180 996.62 лв. европейски и 31 940.58 лв. национално съфинансиране

Начало: 20.06.2016 г.

Край: 20.07.2017 г.