OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ZAMĚSTNANCE

 

My ve společnosti SoftGroup AD (my, SoftGroup) chápeme důležitost důvěrnosti a ochrany vašich osobních údajů a zavazujeme se zpracovávat tyto osobní údaje v souladu s platnými právními požadavky a zavedenými normami a zásadami.

 

Jako váš zaměstnavatel shromažďujeme vaše osobní údaje následovně:

 

1.Údaje občanského průkazu – tři jména, rodné číslo, adresa a číslo občanského průkazu. Tyto údaje používáme pro účely řízení lidských zdrojů a pro plnění mezi námi uzavřené pracovní smlouvy a našich povinností jako zaměstnavatele uložených legislativou, mimo jiné pro ohlašování údajů o pracovněprávním vztahu státním orgánům, jako je např. Agentura (NRA), Národní ústav sociálního zabezpečení (NSSI), Inspektorát práce a Národní agentura práce. Tyto údaje uchováváme až do zániku společnosti s ohledem na naši zákonnou povinnost poskytovat informace NSSI.

 

2. Osobní a pracovní telefonní číslo a e-mailová adresa pro kontakt – Vaše pracovní telefonní čísla a e-mail používáme pouze pro obchodní styk s Vámi do ukončení pracovního poměru a poté do splnění aktuálních úkolů a plnění povinností. Osobní telefonní čísla používáme pouze ve výjimečných případech, kdy vás potřebujeme urgentně kontaktovat v obchodní záležitosti a nemůžeme vás zastihnout na vašem pracovním telefonu. Nevylučujeme, že i po ukončení Vašeho pracovního poměru u nás budou Vaše osobní telefonní čísla, která jste poskytli svým kolegům, nadále uchovávána za účelem osobního kontaktu s Vámi, ale to není nic, co bychom může ovládat.

 

3.Výše odměny – údaje o vašich odměnách uchováváme za účelem řízení lidských zdrojů a plnění zákonných oznamovacích povinností vůči státním orgánům, jakož i našich povinností k výplatě mezd. Údaje jsou uchovávány do ukončení činnosti společnosti a předání mzdových knih NSSI nebo do uplynutí lhůt stanovených bulharskou legislativou.

 

4. Bankovní spojení (IBAN) – zpracováváme údaje o vašich bankovních účtech za účelem finanční a účetní a plnění našich povinností k výplatě mezd. Údaje jsou uchovávány do ukončení pracovního poměru nebo do zaplacení všech závazků z něj vyplývajících.

 

5.Údaje o vašem zdravotním stavu (nemocniční záznamy, dokumenty od komise pro posuzování pracovní způsobilosti, karta pro předběžné lékařské vyšetření/lékařská potvrzení pro nástup do práce, je-li požadováno) – tyto údaje zpracováváme pro účely řízení lidských zdrojů a pro plnění našich povinností vyplývajících z pracovního práva a sociálního zabezpečení (jako je stanovení předpokladů pro čerpání dovolené z důvodu nemoci, těhotenství a porodu nebo pracovní rehabilitace), jakož i za účelem zajistit zdravé a bezpečné pracovní podmínky. Údaje o Vašem zdravotním stavu jsou zpracovávány také v souvislosti s námi uzavřenou smlouvou o zdravotním připojištění. Údaje uchováváme pouze po dobu uvedená v bulharské legislativě (dosud – u nemocničních záznamů – 3 roky od 1. ledna roku následujícího po roce, ve kterém byly vydány).

 

6.Údaje o dosaženém vzdělání – zpracováváme údaje z vašich diplomů o kvalifikaci nebo vzdělání, abychom zjistili, zda splňujete požadavky pro obsazení příslušné pozice. Údaje jsou uchovávány až do ukončení pracovního poměru.

 

7.Údaje o získaných pracovních zkušenostech – uchováváme vaši pracovní knihu/knihy (se souhlasem v podepsaném prohlášení k uložení pracovní knihy v evidenci práce u zaměstnavatele). Údaje o vašich pracovních zkušenostech zpracováváme za účelem zjištění, zda splňujete požadavky pro výkon příslušné pozice, a také za účelem stanovení dodatečné odměny splatné podle platné pracovněprávní legislativy. Údaje uchováváme do ukončení pracovního poměru a/nebo do zaplacení všech závazků z něj vyplývajících.

 

8. Data z video dohledu – pro ochranu našich oprávněných zájmů pro zajištění bezpečnosti areálu společnosti a našich zaměstnanců a návštěvníků shromažďujeme data z kamerového dohledu některých částí kanceláří společnosti (vstupní společná část). Neprovádíme individuální video dohled za účelem monitorování práce každého z vás, i když je možné, že části pracovišť, které používáte, mohou být pokryty kamerovým zařízením. Nahrávky se uchovávají nejdéle 2 měsíce po nahrání.

 

9. Vaše fotografie – tyto údaje shromažďujeme za účelem vaší identifikace jako našeho zaměstnance (umístěním do vaší interní vizitky v systému společnosti, přístupové karty) a po ukončení pracovního poměru je vymažeme. S vaším souhlasem, který je kdykoli odvolatelný, můžeme použít (včetně umístěním na naše webové stránky a firemní profily na sociálních sítích) další vaše fotografie pořízené na firemních akcích (teambuildingy, firemní večírky apod.), jakož i vaše fotografie pro webové stránky společnosti nebo brožury. Použitím vašich fotografií v žádném případě nedovolíme poškození vaší důstojnosti a cti.

 

 

My v SoftGroup nepoužíváme programy pro automatizované zpracování vašich osobních údajů a rozhodování, včetně vašeho profilování.

 

Třetí strany, kterým můžeme poskytnout vaše osobní údaje

 

Vaše osobní údaje můžeme zpřístupnit a poskytnout příslušným státním orgánům v souladu se zákonem a v případech, kdy je tomu odpovídající povinnost je poskytnout. Kromě těchto případů můžeme vaše osobní údaje poskytnout třetím stranám následovně:

 

1. Údaje o průkazu totožnosti (např. tři jména a osobní číslo, je-li to nutné) – (a) leteckým společnostem nebo jiným dopravcům a/nebo poskytovatelům hotelových služeb, zatímco vás posíláme na služební cesty nebo jiné akce jako naši zaměstnanci; (b) poskytovatelům služeb, jako jsou účetní, banky, připojištění, karty sportovních služeb a pracovní lékařství, (C) firmám pořádajícím firemní akce a (d) soukromým soudním exekutorům za účelem ochrany oprávněných zájmů SoftGroup, pokud je nutné povinné vymáhání vašich dluhů.

 

2.Jména, telefon a e-mailová adresa – třetím stranám, dodavatelům nebo zákazníkům SoftGroup, za plnění a správu smluv mezi společností a těmito třetími stranami, pokud s tím souvisejí vaše pracovní povinnosti. Za žádných okolností neposkytneme vaše osobní telefonní čísla našim zákazníkům a dodavatelům, ale nemůžeme vás v tom omezovat, pokud to považujete za nutné.

 

3. Výše odměny, bankovní spojení (IBAN), údaje o zdravotním stavu (nemocniční záznamy, dokumenty od komise pro hodnocení pracovní způsobilosti – poskytovatelů účetních služeb pro účely řízení lidských zdrojů a finančních a účetních činností.

 

4.Údaje o zdravotním stavu – poskytovatelů služeb, jako je pracovně lékařská služba a doplňkové zdravotní pojištění.

 

5. Ostatní – po upozornění a případném získání souhlasu.

 

SoftGroup nemá v úmyslu poskytnout vaše osobní údaje osobám nebo organizacím mimo území Evropské unie. Pokud to bude ve výjimečných případech nutné, upozorníme vás a přijmeme nezbytná ochranná opatření.

 

 

Vaše práva

 

Podle ustanovení obecného nařízení o ochraně osobních údajů (EU 2016/679) platného od 25.05.2018 a za předpokladů definovaných v nařízení máte právo:

  • Právo přístupu – máte právo vyžádat si kopii informací, které o vás uchováváme.
  • Právo na opravu – máte právo požadovat opravu údajů, které o vás uchováváme a které jsou nepřesné nebo neúplné.
  • Právo na výmaz („být zapomenut“) – za určitých okolností můžete požádat o vymazání údajů, které o vás uchováváme, z našich záznamů.
  • Právo na omezení zpracování – pokud platí určité podmínky, máte právo požadovat omezení zpracování.
  • Právo na přenositelnost – máte právo na to, aby údaje, které o vás uchováváme, byly předány vám nebo jiné organizaci, a to v případech, kdy jsou tyto údaje zpracovávány automaticky a na základě vašeho souhlasu nebo smlouvy.
  • Právo odvolat souhlas – Máte právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli odvolat, a to stejně snadno, jako byl udělen. Účinek odvolaného souhlasu do budoucna.
  • Právo vznést námitku – máte právo vznést námitku proti určitým typům zpracování, jako je jakékoli zpracování vašich osobních údajů, které je založeno na oprávněných zájmech společnosti SoftGroup. V takovém případě zpracování ukončíme, pokud neexistují závažné oprávněné důvody pro zpracování, které mají přednost před vašimi osobními zájmy, právy a svobodami.
  • Právo na odvolání – Máte právo se odvolat k dozorovému úřadu a soudu.

 

 

V případě, že máte dotazy týkající se zpracování vašich osobních údajů nebo chcete uplatnit svá příslušná práva, můžete se obrátit na:

paní Teodora Marcheva
Manažer informační bezpečnosti
E-mailem: Teodora.Marcheva@softgroup.eu nebo office@softgroup.eu
Telefon: 088 8715444 nebo 02 8799577

 

Pokud se domníváte, že vaše osobní údaje zpracováváme nezákonně, máte právo podat stížnost u Komise pro ochranu osobních údajů (CPDP), adresa: Sofia 1592, Prof. Tsvetan Lazarov Blvd. č. 2, e-mail: kzld@cpdp.bg, webová stránka: www.cpdp.bg