Jsme SoftGroup

Podporujeme farmaceutické společnosti, aby dosáhly globálního souladu

Kdo jsme

SoftGroup je softwarová společnost, která farmaceutickému průmyslu poskytuje komplexní technologii sledovatelnosti – full-stack serializační a agregační řešení od úrovně 1 do úrovně 5.

kdo jsme

Naše mise

„SoftGroup je softwarová společnost, která poskytuje technologii end-to-end sledovatelnosti. Podporujeme malé, střední a globální podniky z farmaceutického průmyslu, zdravotnických zařízení, potravinářského a oděvního průmyslu, aby zlepšily bezpečnost jejich produktů.

 

Společnost vyvíjí systémy sledovatelnosti, které umožňují dodržování předpisů a budují důvěru v celém dodavatelském řetězci. Díky adaptivním řešením mohou společnosti dosáhnout vysoké transparentnosti a úspornější komunikace.

Naše vize

Jako společnost s původem v softwaru nás pohání vášeň pro technologie, kompetence a orientace na vývoj. Proto dodáváme inovativní technologie a rozvíjíme silná partnerství s našimi klienty, abychom společně vytvořili přidanou hodnotu.

Inovace

Jít něco navíc tím, že přinášíme systém vše v jednom pro všechny úrovně softwaru (software na úrovni řádků, software na podnikové úrovni v SaaS)

Vlastní vývoj

Holistický přístup (hardware, podnikový software, SaaS) umožňuje vytvářet více přizpůsobená řešení, která mohou přesně zapadat do výroby klienta

Integrace

Bezproblémová integrace s různými dodavateli zvyšuje efektivitu procesu tím, že nepřetěžuje rozpočet klienta

Jak pracujeme

Rozsah a hodnocení

Prvním krokem je definování rozsahu projektu a stanovení všech proměnných. Následuje úvodní schůzka a poté, co jsou rozhodnuty všechny podrobnosti o projektu, provedeme shromažďování informací na místě, abychom vyladili náš software pro vaši konkrétní situaci.

Projektový management

Jako projektový manažer je přidělen zástupce SoftGroup. Budou zodpovědní za koordinaci s klientem, pomohou mu definovat jeho vizi a proměnit ji v podrobný plán s časovou osou. Poté se ujistí, že realizace probíhá podle původního plánu.

Implementační služby

Kontrola přípravy místa je založena na průvodci přípravou místa. Tím je zajištěno, že infrastruktura lokality byla dokončena v souladu s požadavky projektu.

Validace

Jsme také připraveni pomoci se všemi aspekty ověřování systému, včetně provádění IQ a OQ pro veškerý software a zařízení.

Výcvik

SoftGroup poskytuje komplexní školení pro všechny zákazníky. Školicí kurzy jsou pro nováčky povinné.

24/7 technická podpora

V SoftGroup věříme, že péče o zákazníky má své místo v srdci našeho firemního cíle. To je důvod, proč náš zkušený tým podpory zajišťuje našim klientům nepřetržitou podporu, kdykoli potřebují pokročilou technickou pomoc s problémy, které nelze vyřešit sami.

Co z nás dělá perfektní zápas?

Nechcete provádět 360stupňovou změnu ve výrobních procesech
Potřebujete jeden kontaktní bod pro všechny problémy se serializací a agregací
Preferujte přizpůsobení řešení našim současným procesům
Reakce v reálném čase od centra podpory 24/7 v případě narušení výrobního procesu

Jsme na jedno kliknutí

Být v kontaktu

Projekty EU

Проект BG16RFOP002-1.005-0198

Проект BG16RFOP002-1.005-0198 „Разработване от „Софтгруп“ АД на прототип на иновативна услуга SoftGroup® SaTT Cloud, играеща ролята на свързващо звено между клиентски системи и държавно регулирани хранилища на данни“ се изпълнява по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г., процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации“, Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации“, Специфична цел 1.1. „ Проектът се съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регонио

A

Основната идея на настоящия проект е да се разработи и тества прототип на иновативно решение на Европейския пазар за социализация от високо ниво, като услуга, която да може да валидираме и демонстрираме в релевантна среда. K dispozici je nová verze SoftGroup® SaTT Cloud. Прототипът на иновативната услуга, който ще се разработва и тества по проекта, представлява облачно решение (cloud), което ще играе роля на свързващо звено между клиентските системи и държавно регулираните хранилища на данни. Планирано в резултат изпълнението на проекта е да ъъе достигнато г г г г ц ц ц г г ц ц ц ц ц ц ц а ц ц ц ц ц ц ц а ц.

Разработваната по проекта софтуерна продуктова иновация е в отговор на изисквана:ята

 • Директива 2011/62/ЕС (за изменение на Директива 2001/83/ЕО) за утвърждаване на кодекс на Общността относно лекарствени продукти за хуманна употреба по отношение на предотвратяването на навлизането на фалшифицирани лекарствени продукти в законната верига на доставка се въвежда изискване, според което всяка индивидуална опаковка трябва да притежава уникален идентификационен номернер (снернернер)
 • Делегиран Регламент (ЕС) 2016/161 на Комисията за допълване на Директива 2001/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета чрез установяване на подробни правила за показателите за безопасност, поставени върху опаковката на лекарствените продукти за хуманна употреба.

Вземайки предвид същността на разработваната по проекта продуктова иновация, проектът е изцяло насочен към областта на „ИКТ и информатика“ от Иновационната стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014-2020 г., приоритетно направление „Big Data, Grid and Cloud Technologies“.

Основна цел на проекта е разработването и тестването на прототип на софтуерна продуктова иновация SoftGroup® SaTT Cloud, представляваща иновативен облачно-базиран софтуер, играещ роля на свързващо звено, от една страна, между клиентските системи на производителите на лекарствени продукти и притежателите на търговски марки за ЕС и, от друга страна, държавно регулираните хранилища на данни, чрез която разработка да се постигне повишаване на иновационния капацитет на Софтгруп АД. Така дефинираната основна цел е в пълно съответствие и допринася за постигане целта на процедура BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации“, а именно – нарастване на дела на предприятията, които разработват и разпространяват продуктови и производствени иновации, както и повишаване на иновационния капацитет на предприятията.

Специфичните цели, чрез които ще бъде постигната основната цел на проекта са:

 • да се наемат необходимите експерти, с релевантен опит и квалификация, за сформирането на специализиран екип-разработчици на прототипа на продуктовата иновация SoftGroup® SaTT Cloud;
 • да се изгради необходимата инфраструктура (инсталирани среди за разработка на софтуер), върху която ще се извършват изпитванията и измерванията за разработването на иновацията, както и тестване, валидиране и демонстриране на изградения прототип на решение SoftGroup® SaTT Cloud;
 • да се извършат
 • да се разработи и тества прототипа на продуктовата иновация SoftGroup® SaTT Cloud;
 • да се валидира и демонстрира в операционна среда разработения прототип на облачното решение, с което да се достигне ниво на технологична готовност TRL 7 – Прототип, демонстриран в операционна среда.

Изпълнението на настоящия проект е изцяло в синхрон и спомага за постигането и на целите на ОП “Иновации и конкурентноспобоност“ 2014-2020 и пряко кореспондира и с целите залегнали в стратегията на Европейския съюз „Европа 2020“, тъй като директно спомага за реализиране на политиката na НИРД a иновации na ЕС.

Проектът е ďазиран на богатия опит на софтгруп ад в реали р с с с с с с с с с с с с с с р р р р р р р SoftGroup® SaTT Site Controller; SoftGroup® OneLAB; SoftGroup® CoA a др.

Бенефициент: „Софтгруп“ АД

Обща стойност: 713 788,80 лв., от които 424 704,31 лв. европейско a 74 947,84 лв. национално съфинансиране.

Nizozemí: 22.05.2018 г.

Край: 22.09.2019 г.

Доставка и инсталация на ДМА

Днес, 23.07.2018 г. „Софтгруп“ АД обявява процедура за определяне на изпълнител „Избор с публична покана“ съгласно изискванията на действащия нормативен документ ПМС 160/01.07.2016 г. и условията и реда, предвидени в ЗУСЕСИФ с предмет „Доставка и инсталация на ДМА: Защитна стена – 2 бр.; Опорен комутатор – 2 бр.; Комутатор за достъп – 4 бр.; Дисков масив – 1 бр.; Блейд сървър – 1 бр.“ по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-1.005-0198-C01, който се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

С условията за участие в процедурата може да се запознаете в приложената докуме 

 1. Обява
 2. Методика за оценка
 3. Образец на оферта
 4. Изисквания към офертите
 5. Образец на договор
 6. Приложение 2 към договор
 7. Декларация ЕИК
 8. Декларация ЗУСЕСИФ
Доставка и инсталация на ДНА

Днес, 31.07.2018 г. „Софтгруп“ АД обявява процедура за определяне на изпълнител „Избор с публична покана“ съгласно изискванията на действащия нормативен документ ПМС 160/01.07.2016 г. и условията и реда, предвидени в ЗУСЕСИФ с предмет „Доставка и инсталация на ДНА: Софтуер – операционна система за сървър – 1 бр.; Софтуер – системен център (System Center) – 1 бр.; Софтуер – среда за разработка – 5 бр.; Софтуер – база данни – 4 бр.“ по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-1.005-0198-C01, който се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

С условията за участие в процедурата може да се запознаете в приложената докуме

 1. Обява
 2. Методика за оценка
 3. Образец на оферта
 4. Изисквания към офертите
 5. Образец на договор
 6. Приложение 2 към договор
 7. Декларация ЕИК
 8. Декларация ЗУСЕСИФ
Предоставяне на външни услуги

Днес, 25.01.2019 г. „Софтгруп“ АД обявява процедура за определяне на изпълнител „Избор с публична покана“ съгласно изискванията на действащия нормативен документ ПМС 160/01.07.2016 г. и условията и реда, предвидени в ЗУСЕСИФ с предмет „Предоставяне на външни услуги – консултантски услуги за осигуряване на техническа помощ по имплементация и дизайн на инфраструктура при разработването и тестването на прототипа на системата (облачната услуга) – 1 брой“ по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-1.005-0198-C01, който се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

С условията за участие в процедурата може да се запознаете в приложената докуме

 1. Обява
 2. Методика за оценка
 3. Образец на оферта
 4. Изисквания към офертите
 5. Образец на договор
 6. Приложение 2 към договор
 7. Декларация ЕИК
 8. Декларация ЗУСЕСИФ

Проект BG16RFOP002-2.001-1242

Проект BG16RFOP002-2.001-1242 “Подобряване на конкурентнособността и разширяване на капацитета на фирма „Софтгруп” ООД за разработване и внедряване на интелигентни софтуерни решения” се изпълни по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г., процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“.

A

Основната цел на проекта е повишаване на производствения капацитет на фирма Софтгруп ООД чрез изпълнението на дейности за подобряване на производствения процес и дейности за внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната му ефективност и ефикасност. За постигането на тази цел, проектът включва закупуването и въвеждането в експлоатация на нова сървърна система, дисков масив и суич, които ще позволят изграждането на системен ресурс за разработката на софтуерни приложения за клиентите на дружеството, за изграждането на клиентски тестови платформи, както и за развитие на капацитета на фирмата за предоставяне на облачни услуги.

Бенефициент: „Софтгруп“ ООД

Обща стойност: 304 196 лв., от които 180 996,62 лв. европейско a 31 940,58 лв. национално съфинансиране

Nizozemí: 20.06.2016 г.

Край: 20.07.2017 г.