φάρμακα fmd

Οδηγία για τα ψευδεπίγραφα φάρμακα – Νομικό πλαίσιο και εφαρμογή

 

Πληροί το νομικό πλαίσιο και τις απαιτήσεις εφαρμογής του αφθώδους πυρετού

 

Η κατ' εξουσιοδότηση πράξη Ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2016/161 της Επιτροπής σχετικά με τα χαρακτηριστικά των χαρακτηριστικών ασφαλείας, τον τρόπο επαλήθευσης της γνησιότητας του φαρμάκου και από ποιον, εκδόθηκε στις 2 Οκτωβρίου 2015 και δημοσιεύθηκε, μετά από έλεγχο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, στις 9 Φεβρουαρίου 2016.
Ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός και το νέο σύστημα επαλήθευσης φαρμάκων που ορίζει, θα ισχύουν από τις 9 Φεβρουαρίου 2019.
Η οδηγία 2011/62/ΕΕ παρέχει τη βάση για μια σειρά νομοθετικών μέτρων εφαρμογής που πρέπει να ληφθούν από την Επιτροπή.

Η Επιτροπή παρουσίασε τα βασικά στοιχεία του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού σε εργαστήριο ενδιαφερομένων που πραγματοποιήθηκε στις 26 Φεβρουαρίου 2016 στις Βρυξέλλες.
Για να διευκολυνθεί η εφαρμογή του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού και των νέων κανόνων για την επαλήθευση φαρμάκων, η Επιτροπή ετοίμασε ένα έγγραφο «Ερωτήσεις και απαντήσεις».

Πηγή: eur-lex.europa.eu και ec.europa.eu.