ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

 

Εμείς στη SoftGroup AD (εμείς, η SoftGroup) κατανοούμε τη σημασία της εμπιστευτικότητας και της προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων και δεσμευόμαστε να επεξεργαζόμαστε αυτά τα προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις και τα καθιερωμένα πρότυπα και αρχές.

 

Ως εργοδότης σας, συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα ως εξής:

 

1.Στοιχεία ταυτότητας – τρία ονόματα, προσωπικός αριθμός ταυτότητας, διεύθυνση και αριθμός ταυτότητας. Χρησιμοποιούμε αυτά τα δεδομένα για σκοπούς διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού και για την εκτέλεση της σύμβασης εργασίας που έχει συναφθεί μεταξύ μας και των υποχρεώσεών μας ως εργοδότη που επιβάλλονται από τη νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένης της δήλωσης δεδομένων σχετικά με τη σχέση εργασίας σε κρατικές αρχές, όπως το Εθνικό Εισόδημα Οργανισμός (ΕΡΑ), το Εθνικό Ίδρυμα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΣΥ), η Επιθεώρηση Εργασίας και η Εθνική Υπηρεσία Απασχόλησης. Διατηρούμε αυτά τα δεδομένα μέχρι τη λήξη της εταιρείας εν όψει των νομικών υποχρεώσεών μας να παρέχουμε πληροφορίες στην ΕΣΥΕ.

 

2.Προσωπικός και αριθμός τηλεφώνου εργασίας και διεύθυνση e-mail για επικοινωνία – χρησιμοποιούμε τους αριθμούς τηλεφώνου και το email της εργασίας σας μόνο για επαγγελματική επικοινωνία μαζί σας μέχρι τη λύση της εργασιακής σχέσης και στη συνέχεια μέχρι την ολοκλήρωση των τρεχουσών εργασιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων. Οι προσωπικοί αριθμοί τηλεφώνου χρησιμοποιούνται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπου πρέπει να επικοινωνήσουμε επειγόντως μαζί σας για κάποιο επαγγελματικό θέμα και δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας στο τηλέφωνο εργασίας σας. Δεν αποκλείουμε το ενδεχόμενο ακόμη και μετά τη λήξη της απασχόλησής σας μαζί μας, οι προσωπικοί σας αριθμοί τηλεφώνου που έχετε δώσει στους συναδέλφους σας να συνεχίσουν να τους κρατάμε για προσωπικές επαφές μαζί σας, αλλά αυτό δεν είναι κάτι που εμείς μπορεί να ελέγξει.

 

3.Ποσό αποδοχών – αποθηκεύουμε τα δεδομένα αποδοχών σας με σκοπό τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού και την εκπλήρωση των νομικών υποχρεώσεων για δήλωση πληροφοριών στις κρατικές αρχές, καθώς και τις υποχρεώσεις μας για πληρωμή μισθών. Τα στοιχεία αποθηκεύονται μέχρι τη λήξη της δραστηριότητας της εταιρείας και την παράδοση των βιβλιαρίων μισθοδοσίας στην ΕΣΥΕ ή μέχρι τη λήξη των όρων που ορίζει η βουλγαρική νομοθεσία.

 

4.Τραπεζικά στοιχεία (IBAN) – επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία των τραπεζικών λογαριασμών σας για λόγους οικονομικούς και λογιστικούς και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας για πληρωμή μισθών. Τα δεδομένα αποθηκεύονται μέχρι τη λύση της εργασιακής σχέσης ή μέχρι την εξόφληση όλων των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτήν.

 

5.Στοιχεία για την κατάσταση της υγείας σας (νοσοκομειακό αρχείο, έγγραφα από την επιτροπή αξιολόγησης ικανότητας εργασίας, κάρτα προκαταρκτικής ιατρικής εξέτασης/ιατρικές βεβαιώσεις έναρξης εργασίας, όταν απαιτείται) – επεξεργαζόμαστε αυτά τα δεδομένα για σκοπούς διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού και για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας βάσει της εργατικής νομοθεσίας και της κοινωνικής ασφάλισης (όπως η θέσπιση προϋποθέσεων για τη χρήση άδειας λόγω ασθένειας, εγκυμοσύνης και τοκετού ή επαγγελματικής αποκατάστασης), καθώς και για εξασφαλίζουν υγιεινές και ασφαλείς συνθήκες εργασίας. Δεδομένα σχετικά με την κατάσταση της υγείας σας επεξεργάζονται επίσης σε σχέση με τη σύμβαση που έχουμε συνάψει από εμάς για πρόσθετη ασφάλιση υγείας. Αποθηκεύουμε τα δεδομένα μόνο για τις περιόδους που καθορίζονται στη βουλγαρική νομοθεσία (μέχρι σήμερα – για νοσοκομειακά αρχεία – 3 χρόνια από την 1η Ιανουαρίου του έτους που ακολουθεί το έτος κατά το οποίο εκδόθηκαν).

 

6.Στοιχεία κεκτημένου/των πτυχίου/ων – επεξεργαζόμαστε δεδομένα από τα πτυχία ή τα διπλώματα εκπαίδευσης σας για να διαπιστώσουμε εάν πληροίτε τις προϋποθέσεις για την πλήρωση της σχετικής θέσης. Τα δεδομένα αποθηκεύονται μέχρι τη λήξη της εργασιακής σχέσης.

 

7.Στοιχεία για την αποκτηθείσα εργασιακή εμπειρία – αποθηκεύουμε τα βιβλιάρια εργασίας σας (με τη συγκατάθεση που δίνεται σε υπογεγραμμένη δήλωση για αποθήκευση του βιβλίου εργασίας στα αρχεία εργασίας με τον εργοδότη). Επεξεργαζόμαστε δεδομένα σχετικά με την εργασιακή σας εμπειρία για να διαπιστώσουμε εάν πληροίτε τις προϋποθέσεις για την κατοχή της σχετικής θέσης, καθώς και για τον καθορισμό των πρόσθετων αποδοχών που οφείλονται σύμφωνα με την ισχύουσα εργατική νομοθεσία. Αποθηκεύουμε τα δεδομένα μέχρι τη λήξη της εργασιακής σχέσης ή/και μέχρι την εξόφληση όλων των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτήν.

 

8.Δεδομένα παρακολούθησης βίντεο – για να προστατεύσουμε τα έννομα συμφέροντά μας για τη διασφάλιση της ασφάλειας των χώρων της εταιρείας και των εργαζομένων και των επισκεπτών μας, συλλέγουμε δεδομένα βιντεοεπιτήρησης ορισμένων τμημάτων των γραφείων της εταιρείας (κοινό τμήμα εισόδου). Δεν πραγματοποιούμε ατομική βιντεοπαρακολούθηση με σκοπό την παρακολούθηση της εργασίας του καθενός από εσάς, αν και είναι πιθανό τμήματα των χώρων εργασίας που χρησιμοποιείτε να καλύπτονται από εξοπλισμό παρακολούθησης βίντεο. Οι εγγραφές αποθηκεύονται για όχι περισσότερο από 2 μήνες μετά την εγγραφή.

 

9.Οι φωτογραφίες σας – συλλέγουμε αυτά τα δεδομένα με σκοπό την ταυτοποίησή σας ως υπαλλήλου μας (τοποθετώντας τα στην εσωτερική σας επαγγελματική κάρτα στο σύστημα της εταιρείας, κάρτα πρόσβασης) και μετά τη λήξη της εργασιακής σχέσης τα διαγράφουμε. Με τη συγκατάθεσή σας, η οποία μπορεί να αποσυρθεί ανά πάσα στιγμή, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε (συμπεριλαμβανομένης της τοποθέτησης στον ιστότοπό μας και στα εταιρικά προφίλ κοινωνικών δικτύων μας) άλλες φωτογραφίες σας, τραβηγμένες σε εταιρικές εκδηλώσεις (ομάδα , εταιρικά πάρτι και παρόμοια), καθώς και φωτογραφίες για την ιστοσελίδα της εταιρείας ή φυλλάδια. Χρησιμοποιώντας τις φωτογραφίες σας, δεν θα επιτρέψουμε σε καμία περίπτωση να βλάψουμε την αξιοπρέπεια και την τιμή σας.

 

 

Εμείς στη SoftGroup δεν χρησιμοποιούμε προγράμματα για την αυτοματοποιημένη επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και τη λήψη αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένου του προφίλ σας.

 

Τρίτα μέρη στα οποία ενδέχεται να παρέχουμε τα προσωπικά σας δεδομένα

 

Μπορούμε να αποκαλύψουμε και να παρέχουμε τα προσωπικά σας δεδομένα στις αρμόδιες κρατικές αρχές σύμφωνα με το νόμο και σε περιπτώσεις που υπάρχει αντίστοιχη υποχρέωση παροχής τους. Εκτός από αυτές τις περιπτώσεις, ενδέχεται να παρέχουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους ως εξής:

 

1.Στοιχεία ταυτότητας (π.χ. τρία ονόματα και προσωπικός αριθμός όπου χρειάζεται) – (α) σε αεροπορικές εταιρείες ή άλλους αερομεταφορείς ή/και παρόχους ξενοδοχειακών υπηρεσιών ενώ σας στέλνουν σε επαγγελματικά ταξίδια ή άλλες εκδηλώσεις με την ιδιότητά σας ως υπαλλήλων μας· (σι) σε παρόχους υπηρεσιών όπως λογιστές, τράπεζες, πρόσθετη ασφάλιση υγείας, κάρτες για αθλητικές υπηρεσίες και ιατρική της εργασίας, (ντο) σε εταιρείες που διοργανώνουν εταιρικές εκδηλώσεις και (ρε) σε ιδιώτες δικαστικούς επιμελητές, για την προστασία των έννομων συμφερόντων της SoftGroup, εφόσον απαιτείται υποχρεωτική είσπραξη των οφειλών σας.

 

2. Ονόματα, τηλέφωνο και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου – σε τρίτους, προμηθευτές ή πελάτες της SoftGroup, για την εκτέλεση και διαχείριση συμβάσεων μεταξύ της εταιρείας και των εν λόγω τρίτων, όταν τα εργασιακά σας καθήκοντα σχετίζονται με αυτό. Σε καμία περίπτωση δεν θα παρέχουμε τους προσωπικούς σας αριθμούς τηλεφώνου στους πελάτες και τους προμηθευτές μας, αλλά δεν μπορούμε να σας περιορίσουμε από το να το κάνετε εάν το κρίνετε απαραίτητο.

 

3.Ποσό αμοιβών, τραπεζικά στοιχεία (IBAN), στοιχεία κατάστασης υγείας (αρχεία νοσηλείας, έγγραφα από Επιτροπή Αξιολόγησης Εργασιακής Ικανότητας – των παρόχων λογιστικών υπηρεσιών για σκοπούς διαχείρισης ανθρώπινων πόρων και οικονομικών και λογιστικών δραστηριοτήτων.

 

4.Στοιχεία κατάστασης υγείας – των παρόχων υπηρεσιών όπως η υπηρεσία ιατρικής της εργασίας και η πρόσθετη ασφάλιση υγείας.

 

5.Άλλα – αφού σας ειδοποιήσει και λάβετε τη συγκατάθεσή σας, όπου ισχύει.

 

Η SoftGroup δεν σκοπεύει να παρέχει τα προσωπικά σας δεδομένα σε πρόσωπα ή οργανισμούς εκτός της επικράτειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν αυτό καταστεί απαραίτητο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, θα σας ειδοποιήσουμε και θα λάβουμε τα απαραίτητα προστατευτικά μέτρα.

 

 

Τα δικαιώματά σας

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ 2016/679) που ισχύει από 25.05.2018, και με την επιφύλαξη των προϋποθέσεων που ορίζονται στον Κανονισμό, έχετε το δικαίωμα:

  • Δικαίωμα πρόσβασης – έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε αντίγραφο των πληροφοριών που διατηρούμε για εσάς.
  • Δικαίωμα διόρθωσης – έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση των δεδομένων που διατηρούμε για εσάς που είναι ανακριβή ή ελλιπή.
  • Δικαίωμα διαγραφής ("να ξεχαστεί") – σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων που αποθηκεύουμε για εσάς από τα αρχεία μας.
  • Δικαίωμα περιορισμού επεξεργασίας – εάν ισχύουν ορισμένες προϋποθέσεις, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας.
  • Δικαίωμα φορητότητας – έχετε το δικαίωμα να μεταφέρετε τα δεδομένα που αποθηκεύουμε για εσάς σε εσάς ή σε άλλο οργανισμό, σε περιπτώσεις που τα δεδομένα αυτά υποβάλλονται σε αυτόματη επεξεργασία και βάσει της συγκατάθεσης ή της σύμβασής σας.
  • Δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης – Έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας για επεξεργασία προσωπικών δεδομένων ανά πάσα στιγμή, με την ίδια ευκολία που δόθηκε. Αποτέλεσμα της ανάκλησης της συγκατάθεσης στο μέλλον.
  • Δικαίωμα αντίρρησης – έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε σε ορισμένους τύπους επεξεργασίας, όπως οποιαδήποτε επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που βασίζεται στα έννομα συμφέροντα της SoftGroup. Σε αυτήν την περίπτωση, θα διακόψουμε την επεξεργασία, εκτός εάν υπάρχουν επιτακτικοί νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία που υπερισχύουν των προσωπικών σας συμφερόντων, δικαιωμάτων και ελευθεριών.
  • Δικαίωμα προσφυγής – Έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε σε μια εποπτική αρχή και στο δικαστήριο.

 

 

Σε περίπτωση που έχετε ερωτήσεις σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή επιθυμείτε να ασκήσετε τα αντίστοιχα δικαιώματά σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε:

Η κυρία Τεοδώρα Μάρκεβα
Υπεύθυνος ασφάλειας πληροφοριών
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Teodora.Marcheva@softgroup.eu ή office@softgroup.eu
Τηλέφωνο: 088 8715444 ή 02 8799577

 

Εάν πιστεύετε ότι επεξεργαζόμαστε παράνομα τα προσωπικά σας δεδομένα, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Επιτροπή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (CPDP), διεύθυνση: Sofia 1592, Prof. Tsvetan Lazarov Blvd. Νο. 2, e-mail: kzld@cpdp.bg, ιστότοπος: www.cpdp.bg