PRIVACYVERKLARING VOOR WERKNEMERS

 

Wij bij SoftGroup AD (wij, SoftGroup) begrijpen het belang van de vertrouwelijkheid en bescherming van uw persoonlijke gegevens en streven ernaar deze persoonlijke gegevens te verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke vereisten en gevestigde normen en principes.

 

Als uw werkgever verzamelen wij uw persoonsgegevens als volgt:

 

1. Identiteitskaartgegevens – drie namen, persoonlijk identificatienummer, adres en identiteitskaartnummer. We gebruiken deze gegevens voor het beheer van de menselijke hulpbronnen en voor de uitvoering van de tussen ons gesloten arbeidsovereenkomst en voor onze verplichtingen als werkgever opgelegd door de wetgeving, inclusief voor het doorgeven van gegevens over de arbeidsrelatie aan overheidsinstanties zoals de Nationale Belastingdienst. Agentschap (NRA), het Nationaal Instituut voor Sociale Zekerheid (RSSI), de Arbeidsinspectie en het Rijksbureau voor Arbeidsvoorziening. Deze gegevens bewaren wij tot de beëindiging van het bedrijf met het oog op onze wettelijke informatieplicht aan de NSSI.

 

2.Persoonlijk en zakelijk telefoonnummer en e-mailadres voor contact – wij gebruiken uw zakelijke telefoonnummers en e-mailadres alleen voor zakelijk contact met u tot het einde van de arbeidsrelatie en daarna tot de voltooiing van huidige taken en het nakomen van verplichtingen. Persoonlijke telefoonnummers worden alleen gebruikt in uitzonderlijke gevallen waarin wij u dringend moeten contacteren voor een zakelijke aangelegenheid en wij u niet kunnen bereiken op uw werktelefoon. Wij sluiten de mogelijkheid niet uit dat zelfs nadat uw dienstverband bij ons is beëindigd, uw persoonlijke telefoonnummers die u aan uw collega’s hebt doorgegeven voor hen verborgen blijven ten behoeve van persoonlijke contacten met u, maar dit is niet iets dat wij kan beheersen.

 

3. Bedrag van de beloning – wij slaan uw beloningsgegevens op met het oog op het beheer van personeelszaken en het voldoen aan wettelijke verplichtingen om informatie aan overheidsinstanties te verstrekken, evenals aan onze verplichtingen om salarissen te betalen. De gegevens worden bewaard tot de beëindiging van de activiteiten van het bedrijf en de overdracht van de loonboeken aan de NSSI of tot het verstrijken van de voorwaarden vastgelegd in de Bulgaarse wetgeving.

 

4.Bankgegevens (IBAN) – wij verwerken de gegevens van uw bankrekeningen voor financiële en boekhoudkundige doeleinden en voor het nakomen van onze loonverplichtingen. De gegevens worden bewaard tot de beëindiging van de arbeidsrelatie of tot de betaling van alle daaruit voortvloeiende verplichtingen.

 

5. Gegevens over uw gezondheidsstatus (ziekenhuisdossiers, documenten van de Work Capability Assessment Commission, kaart voor voorlopig medisch onderzoek/medische attesten voor aanvang van het werk, indien vereist) – wij verwerken deze gegevens ten behoeve van het personeelsbeheer en voor het nakomen van onze verplichtingen op grond van het arbeidsrecht en de sociale zekerheid (zoals het vaststellen van de voorwaarden voor het gebruik van verlof wegens ziekte, zwangerschap en bevalling of beroepsrevalidatie), evenals om zorgen voor gezonde en veilige werkomstandigheden. Gegevens over uw gezondheidstoestand worden eveneens verwerkt in het kader van de door ons gesloten overeenkomst voor een aanvullende zorgverzekering. We bewaren de gegevens alleen voor de periodes die zijn gespecificeerd in de Bulgaarse wetgeving (tot op heden – voor ziekenhuisdossiers – 3 jaar vanaf 1 januari van het jaar volgend op het jaar waarin ze zijn afgegeven).

 

6. Gegevens over verworven onderwijsdiploma('s). – wij verwerken gegevens uit uw kwalificatie- of opleidingsdiploma’s om vast te stellen of u voldoet aan de eisen voor het vervullen van de betreffende functie. De gegevens worden bewaard tot het einde van de arbeidsrelatie.

 

7.Gegevens over opgedane werkervaring – wij bewaren uw arbeidsboek(en) (met toestemming gegeven in een ondertekende verklaring om het arbeidsboek op te slaan in de arbeidsadministratie bij de werkgever). Wij verwerken gegevens over uw werkervaring om te bepalen of u voldoet aan de vereisten voor het uitoefenen van de betreffende functie, evenals om de aanvullende beloning te bepalen die verschuldigd is op grond van de toepasselijke arbeidswetgeving. Wij bewaren de gegevens tot beëindiging van de arbeidsrelatie en/of tot betaling van alle verplichtingen die daaruit voortvloeien.

 

8. Videobewakingsgegevens – om onze legitieme belangen te beschermen en de veiligheid van de gebouwen van het bedrijf en onze medewerkers en bezoekers te garanderen, verzamelen we videobewakingsgegevens van bepaalde delen van de kantoren van het bedrijf (de gemeenschappelijke ingang). Wij voeren geen individuele videobewaking uit met als doel toezicht te houden op het werk van ieder van u, hoewel het mogelijk is dat delen van de werkplekken die u gebruikt, bedekt zijn met videobewakingsapparatuur. Opnames worden na opname maximaal 2 maanden bewaard.

 

9. Jouw foto's – wij verzamelen deze gegevens met het doel u als onze werknemer te identificeren (door ze in uw interne visitekaartje in het bedrijfssysteem te plaatsen, toegangskaart), en na beëindiging van de arbeidsrelatie verwijderen wij ze. Met uw toestemming, die op elk moment kan worden ingetrokken, kunnen we andere foto's van u gebruiken (onder meer door het plaatsen op onze website en sociale media-profielen van ons bedrijf), genomen tijdens bedrijfsevenementen (teambuilding, bedrijfsfeesten en dergelijke), evenals uw foto's voor de bedrijfswebsite of brochures. Bij het gebruik van uw foto’s zullen wij op geen enkele wijze toelaten dat uw waardigheid en eer worden aangetast.

 

 

Wij bij SoftGroup gebruiken geen programma's voor geautomatiseerde verwerking van uw persoonsgegevens en besluitvorming, ook niet voor uw profilering.

 

Derde partijen aan wie wij uw persoonsgegevens kunnen verstrekken

 

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens bekendmaken en verstrekken aan de bevoegde overheidsinstanties in overeenstemming met de wet en in gevallen waarin er een overeenkomstige verplichting bestaat om deze te verstrekken. Behalve in deze gevallen kunnen wij uw persoonsgegevens als volgt aan derden verstrekken:

 

1. Identiteitskaartgegevens (bijv. drie namen en persoonlijk nummer indien nodig) – (a) aan luchtvaartmaatschappijen of andere vervoerders en/of hoteldienstverleners terwijl ze u in uw hoedanigheid van onze werknemers op zakenreizen of andere evenementen sturen; (B) aan dienstverleners zoals accountants, banken, aanvullende zorgverzekeringen, kaarten voor sportdiensten en arbeidsgeneeskunde, (C) aan bedrijven die bedrijfsevenementen organiseren en (D) aan particuliere gerechtsdeurwaarders, ter bescherming van de legitieme belangen van SoftGroup, als verplichte incasso van uw schulden nodig is.

 

2.Namen, telefoon- en e-mailadres – aan derden, leveranciers of klanten van SoftGroup, voor de uitvoering en het beheer van contracten tussen het bedrijf en dergelijke derden, wanneer uw werkzaamheden hiermee verband houden. Wij zullen in geen geval uw persoonlijke telefoonnummers aan onze klanten en leveranciers verstrekken, maar wij kunnen u hiertoe niet beperken als u dat nodig acht.

 

3. Beloningsbedrag, bankgegevens (IBAN), gegevens over de gezondheidsstatus (ziekenhuisdossiers, documenten van de Commissie Beoordeling Werkvermogen) – van accountantsdienstverleners met het oog op personeelsbeheer en financiële en boekhoudkundige activiteiten.

 

4. Gezondheidsstatusgegevens – van dienstverleners zoals arbeidsgeneeskundige diensten en aanvullende ziektekostenverzekeringen.

 

5.Anderen – nadat u hiervan op de hoogte bent gesteld en, indien van toepassing, toestemming heeft verkregen.

 

SoftGroup heeft niet de intentie uw persoonsgegevens te verstrekken aan personen of organisaties buiten het grondgebied van de Europese Unie. Mocht dit in uitzonderlijke gevallen nodig zijn, dan zullen wij u hiervan op de hoogte stellen en de nodige beschermingsmaatregelen nemen.

 

 

Jou rechten

 

Volgens de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU 2016/679), van toepassing vanaf 25.05.2018, en met inachtneming van de vereisten gedefinieerd in de Verordening, heeft u het recht:

  • Recht op toegang – u heeft het recht om een kopie op te vragen van de informatie die wij over u bewaren.
  • Recht op rectificatie – u heeft het recht om rectificatie te vragen van gegevens die wij over u bewaren en die onjuist of onvolledig zijn.
  • Recht op verwijdering (“om vergeten te worden”) – onder bepaalde omstandigheden kunt u verzoeken dat de gegevens die wij over u opslaan, uit onze administratie worden verwijderd.
  • Recht op beperking van de verwerking – indien bepaalde voorwaarden van toepassing zijn, heeft u het recht om beperking van de verwerking te verzoeken.
  • Recht op draagbaarheid – u heeft het recht om de gegevens die wij over u opslaan te laten overdragen aan u of aan een andere organisatie, in gevallen waarin dergelijke gegevens automatisch worden verwerkt en op basis van uw toestemming of contract.
  • Recht om toestemming in te trekken – U heeft het recht om uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens op elk moment in te trekken, net zo gemakkelijk als deze is gegeven. Gevolgen van de ingetrokken toestemming voor de toekomst.
  • Recht om bezwaar te maken – u heeft het recht om bezwaar te maken tegen bepaalde soorten verwerking, zoals elke verwerking van uw persoonsgegevens die gebaseerd is op de legitieme belangen van SoftGroup. In dit geval zullen wij de verwerking staken, tenzij er dwingende legitieme gronden zijn voor de verwerking die voorrang hebben op uw persoonlijke belangen, rechten en vrijheden.
  • Recht om in beroep te gaan – U heeft het recht om in beroep te gaan bij een toezichthoudende autoriteit en bij de rechtbank.

 

 

Als u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of uw respectieve rechten wilt uitoefenen, kunt u contact opnemen met:

Mevrouw Teodora Marcheva
Manager informatiebeveiliging
E-mail: Teodora.Marcheva@softgroup.eu of kantoor@softgroup.eu
Telefoon: 088 8715444 of 02 8799577

 

Als u van mening bent dat wij uw persoonsgegevens illegaal verwerken, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van Persoonsgegevens (CPDP), adres: Sofia 1592, Prof. Tsvetan Lazarov Blvd. Nr. 2, e-mail: kzld@cpdp.bg, website: www.cpdp.bg