We are SoftGroup

We Support Pharmaceutical Companies To Achieve Global Compliance

About SoftGroup

SoftGroup is a software company that provides end-to-end traceability technology to the pharmaceutical industry – full-stack serialization and aggregation solutions from level 1 to level 5.

 

In our 17 years of experience, we are recognized as a reliable partner of many pharmaceutical companies by providing high-quality Track & Trace software and hardware solutions fully adapted to their specific business needs.

 

Driven by the innovation SoftGroup constantly invest in the development of its software and hardware solutions. The company is a proud recipient of several prestigious awards for quality and innovation for the CEE region.

 

Furthermore, SoftGroup is a Certified Gateway Provider and trusted partner of the European Medicine Verification Organization (EMVO) for its secured connection to the European Hub.

In addition, the company is officially accredited solution provider by the Russian Centre for Research in Perspective Technologies (CRPT) for providing connectivity to the IS MDLP and has the highest assessment from the Executive Director of Chestny ZNAK.

 

SoftGroup is proud to be the trusted partner for Track & Trace solutions to the Top pharmaceutical companies included in Fortune’s 2020 Pharmaceutical Invention and Innovation ranking.

Our vision

As a company with software-origin, we are driven by a passion for technology, competence, and development-orientation. Thus, we deliver innovative technologies and develop strong partnerships with our clients to create value-added together.

The 3 ``I``s strategy

Innovation

Going the extra mile by bringing an all-in-one system for all levels of the software (line-level software, enterprise-level software in the SaaS)

 

In-house development

The holistic approach (hardware, enterprise software, SaaS) allows the creation of more customized solutions that can have an exact fit in the client’s production

 

Integration

The seamless integration with various vendors boost the process efficiency by not overwhelming the client’s budget

What makes us your perfect match?

Don’t want to make a 360-degree change in the production processes
Need one point of contact for all serialization and aggregation issues
Prefer the solution to be adapted to our current processes
Real-Time Response from 24/7 Support Center in case of disruption in the production process

They trust us for a reason

We are on a click away.

Get in touch

EU Projects

Проект BG16RFOP002-1.005-0198

Проект BG16RFOP002-1.005-0198 „Разработване от „Софтгруп“ АД на прототип на иновативна услуга SoftGroup® SaTT Cloud, играеща ролята на свързващо звено между клиентски системи и държавно регулирани хранилища на данни“ се изпълнява по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г., процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации“, Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации“, Специфична цел 1.1. „Технологично развитие и иновации“, управлявана от Министерство на икономиката, Главна Дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“. Проектът се съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

a

Основната идея на настоящия проект е да се разработи и тества прототип на иновативно решение на Европейския пазар за социализация от високо ниво, като услуга, която да може да валидираме и демонстрираме в релевантна среда. Ще наречем това решение SoftGroup® SaTT Cloud. Прототипът на иновативната услуга, който ще се разработва и тества по проекта, представлява облачно решение (cloud), което ще играе роля на свързващо звено между клиентските системи и държавно регулираните хранилища на данни. Планирано в резултат изпълнението на проекта е да бъде достигнато ниво на технологична готовност TRL 7 – Прототип, демонстриран в операционна среда.

Разработваната по проекта софтуерна продуктова иновация е в отговор на изискванията на:

 • Директива 2011/62/ЕС (за изменение на Директива 2001/83/ЕО) за утвърждаване на кодекс на Общността относно лекарствени продукти за хуманна употреба по отношение на предотвратяването на навлизането на фалшифицирани лекарствени продукти в законната верига на доставка се въвежда изискване, според което всяка индивидуална опаковка трябва да притежава уникален идентификационен номер (сериен номер)
 • Делегиран Регламент (ЕС) 2016/161 на Комисията за допълване на Директива 2001/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета чрез установяване на подробни правила за показателите за безопасност, поставени върху опаковката на лекарствените продукти за хуманна употреба.

Вземайки предвид същността на разработваната по проекта продуктова иновация, проектът е изцяло насочен към областта на „ИКТ и информатика“ от Иновационната стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014-2020 г., приоритетно направление „Big Data, Grid and Cloud Technologies“.

Основна цел на проекта е разработването и тестването на прототип на софтуерна продуктова иновация SoftGroup® SaTT Cloud, представляваща иновативен облачно-базиран софтуер, играещ роля на свързващо звено, от една страна, между клиентските системи на производителите на лекарствени продукти и притежателите на търговски марки за ЕС и, от друга страна, държавно регулираните хранилища на данни, чрез която разработка да се постигне повишаване на иновационния капацитет на Софтгруп АД. Така дефинираната основна цел е в пълно съответствие и допринася за постигане целта на процедура BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации“, а именно – нарастване на дела на предприятията, които разработват и разпространяват продуктови и производствени иновации, както и повишаване на иновационния капацитет на предприятията.

Специфичните цели, чрез които ще бъде постигната основната цел на проекта са:

 • да се наемат необходимите експерти, с релевантен опит и квалификация, за сформирането на специализиран екип-разработчици на прототипа на продуктовата иновация SoftGroup® SaTT Cloud;
 • да се изгради необходимата инфраструктура (инсталирани среди за разработка на софтуер), върху която ще се извършват изпитванията и измерванията за разработването на иновацията, както и тестване, валидиране и демонстриране на изградения прототип на решение SoftGroup® SaTT Cloud;
 • да се извършат изследвания, изпитвания и измервания, необходими за оптимизиране разработването на прототипа на продуктовата иновация SoftGroup® SaTT Cloud;
 • да се разработи и тества прототипа на продуктовата иновация SoftGroup® SaTT Cloud;
 • да се валидира и демонстрира в операционна среда разработения прототип на облачното решение, с което да се достигне ниво на технологична готовност TRL 7 – Прототип, демонстриран в операционна среда.

Изпълнението на настоящия проект е изцяло в синхрон и спомага за постигането и на целите на ОП “Иновации и конкурентноспобоност“ 2014-2020 и пряко кореспондира и с целите залегнали в стратегията на Европейския съюз „Европа 2020“, тъй като директно спомага за реализиране на политиката за НИРД и иновации на ЕС.

Проектът е базиран на богатия опит на Софтгруп АД в реализацията на иновативни продукти (собствено разработени софтуерни решения), като: SoftGroup® SaTT Line Controller; SoftGroup® SaTT Site Controller; SoftGroup® OneLAB; SoftGroup® CoA и др.

Бенефициент: „Софтгруп“ АД

Обща стойност: 713 788.80 лв., от които 424 704.31 лв. европейско и 74 947.84 лв. национално съфинансиране.

Начало: 22.05.2018 г.

Край: 22.09.2019 г.

Доставка и инсталация на ДМА

Днес, 23.07.2018 г. „Софтгруп“ АД обявява процедура за определяне на изпълнител „Избор с публична покана“ съгласно изискванията на действащия нормативен документ ПМС 160/01.07.2016 г. и условията и реда, предвидени в ЗУСЕСИФ с предмет „Доставка и инсталация на ДМА: Защитна стена – 2 бр.; Опорен комутатор – 2 бр.; Комутатор за достъп – 4 бр.; Дисков масив – 1 бр.; Блейд сървър – 1 бр.“ по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-1.005-0198-C01, който се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

С условията за участие в процедурата може да се запознаете в приложената документация: 

 1. Обява
 2. Методика за оценка
 3. Образец на оферта
 4. Изисквания към офертите
 5. Образец на договор
 6. Приложение 2 към договор
 7. Декларация ЕИК
 8. Декларация ЗУСЕСИФ
Доставка и инсталация на ДНА

Днес, 31.07.2018 г. „Софтгруп“ АД обявява процедура за определяне на изпълнител „Избор с публична покана“ съгласно изискванията на действащия нормативен документ ПМС 160/01.07.2016 г. и условията и реда, предвидени в ЗУСЕСИФ с предмет „Доставка и инсталация на ДНА: Софтуер – операционна система за сървър – 1 бр.; Софтуер – системен център (System Center) – 1 бр.; Софтуер – среда за разработка – 5 бр.; Софтуер – база данни – 4 бр.“ по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-1.005-0198-C01, който се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

С условията за участие в процедурата може да се запознаете в приложената документация:

 1. Обява
 2. Методика за оценка
 3. Образец на оферта
 4. Изисквания към офертите
 5. Образец на договор
 6. Приложение 2 към договор
 7. Декларация ЕИК
 8. Декларация ЗУСЕСИФ
Предоставяне на външни услуги

Днес, 25.01.2019 г. „Софтгруп“ АД обявява процедура за определяне на изпълнител „Избор с публична покана“ съгласно изискванията на действащия нормативен документ ПМС 160/01.07.2016 г. и условията и реда, предвидени в ЗУСЕСИФ с предмет „Предоставяне на външни услуги – консултантски услуги за осигуряване на техническа помощ по имплементация и дизайн на инфраструктура при разработването и тестването на прототипа на системата (облачната услуга) – 1 брой“ по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-1.005-0198-C01, който се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

С условията за участие в процедурата може да се запознаете в приложената документация:

 1. Обява
 2. Методика за оценка
 3. Образец на оферта
 4. Изисквания към офертите
 5. Образец на договор
 6. Приложение 2 към договор
 7. Декларация ЕИК
 8. Декларация ЗУСЕСИФ

Проект BG16RFOP002-2.001-1242

Проект BG16RFOP002-2.001-1242 “Подобряване на конкурентнособността и разширяване на капацитета на фирма „Софтгруп” ООД за разработване и внедряване на интелигентни софтуерни решения” се изпълни по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г., процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“.

a

Основната цел на проекта е повишаване на производствения капацитет на фирма Софтгруп ООД чрез изпълнението на дейности за подобряване на производствения процес и дейности за внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната му ефективност и ефикасност. За постигането на тази цел, проектът включва закупуването и въвеждането в експлоатация на нова сървърна система, дисков масив и суич, които ще позволят изграждането на системен ресурс за разработката на софтуерни приложения за клиентите на дружеството, за изграждането на клиентски тестови платформи, както и за развитие на капацитета на фирмата за предоставяне на облачни услуги.

Бенефициент: „Софтгруп” ООД

Обща стойност: 304 196 лв., от които 180 996.62 лв. европейско и 31 940.58 лв. национално съфинансиране

Начало: 20.06.2016 г.

Край: 20.07.2017 г.

Top

By continuing to use the site, you agree to the terms of our Privacy and Cookies Policy and the use of cookies. Privacy and Cookies Policy

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close